top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene (Leverings)Voorwaarden SOFT STEEL by Rik van Mierlo

Toepasselijke bepalingen
1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan, waarbij Rik van Mierlo, hierna te noemen “Soft Steel”, optreedt als verkoper/opdrachtnemer, gedaan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “wederpartij”.
2. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarde en/of condities van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele voorwaarden van wederpartij worden bij deze nadrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien van onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt afgeweken, kunnen daaraan door de wederpartij geen gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geven worden verbonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en de overeenkomst, dan prevaleert hetgeen is opgenomen in de overeenkomst.

Aanbiedingen en overeenkomsten
6. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat SOFT STEEL deze schriftelijk heeft bevestigd.
8. Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van SOFT STEEL binden haar niet dan nadat en voor zover SOFT STEEL deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien SOFT STEEL daaraan uitvoering geeft.
9. Eventuele of beweerde onjuistheden in een schriftelijke bevestiging van SOFT STEEL dienen op straffe van verval binnen 48 uur na datum van de bevestiging door de wederpartij schriftelijk aan SOFT STEEL te worden meegedeeld.
10. SOFT STEEL kan niet aan de inhoud van de uitgebrachte offerte worden gehouden indien de inhoud hiervan of een onderdeel daarvan is gebaseerd op een vergissing en/of kennelijke verschrijving en wederpartij die redelijkerwijs begrijpt of had behoren te begrijpen.

Prijzen
11. Alle door SOFT STEEL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en zijn nimmer van toepassing voor nabestellingen.
13. Alle door SOFT STEEL afgegeven prijzen zijn levering af Locatie Rotterdam (of andere opslagplaats), exclusief btw, invoerrechten en verzekering.
14. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht SOFT STEEL niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.
15. SOFT STEEL is ten alle tijden gerechtigd de kosten van transport in rekening te brengen bij de wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Voor leveringen buiten Nederland wordt af magazijn geleverd.
16. Indien wederpartij speciaal aangeeft een andere wijze van verzending te wensen, komen de hieraan gerelateerde kosten voor rekening van wederpartij.
17. Voor fouten en afwijkingen van de prijs, afbeeldingen, vermelding van aantallen, maten en gewichten in overzichten, brochures en bij offertes en/of orderbevestigingen, is SOFT STEEL niet aansprakelijk en behoudt zich het recht voor de prijs dienaangaande te wijzigen of de overeenkomst direct op te zeggen.
18. De prijzen genoemd in aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor naleveringen en/of vervolgovereenkomsten.
19. De aanpassingen van de prijs vormt nimmer en rechtsgeldige reden voor de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden.

Eigendomsrechten
20. Indien een aanbieding vergezeld gaat van monsters, maatwerk, catalogus of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van SOFT STEEL. Zij mogen zonder toestemming van SOFT STEEL niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden verstrekt.

Aflevering
21. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn onder voorbehoud. Zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Na het verstrijken van de opgegeven levertijden heeft de wederpartij het recht SOFT STEEL schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de wederpartij aan SOFT STEEL een termijn moet vergunnen van ten minste de aanvankelijk opgegeven levertijd om alsnog aan de verplichting te voldoen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien SOFT STEEL in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen. SOFT STEEL is nimmer schadevergoeding verschuldigd.
22. Indien de wederpartij de gekochte zaken niet in ontvangst neemt, dan wel deze komt/laat afhalen, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze periode voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. Na drie weken is SOFT STEEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval SOFT STEEL gerechtigd is de geleden en nog te lijden schade op de wederpartij te verhalen.
23. SOFT STEEL is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Betaling
24. Betaling van het volledige bedrag dient plaats te vinden uiterlijk binnen de op de factuur aangegeven termijn na factuurdatum. Bij niet tijdige of niet volledige betaling is de wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd.
25. SOFT STEEL kan iedere wederpartij toetsen op basis van kredietwaardigheid middels een kredietverzekeraar. Zolang er geen goedkeuring vanuit de kredietverzekeraar is ontvangen, is SOFT STEEL te allen tijde gerechtigd de bestelling te blokkeren of een vooruitbetaling te eisen.
26. SOFT STEEL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of pas na vooruitbetaling te leveren. Eerste bestellingen zijn te allen tijde onder vooruitbetaling.
27. Indien de wederpartij zijn opeisbare verplichtingen jegens SOFT STEEL op enigerlei wijze niet nakomt, zal SOFT STEEL gerechtigd zijn om terstond en zonder aankondiging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten. SOFT STEEL is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen of te ontbinden, en is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij daardoor mogelijk zou lijden.
28. Indien SOFT STEEL overgaat tot invordering van het aan haar verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij SOFT STEEL ervoor kiest deze kosten forfaitair te bepalen op 15%. De vertragingsschade die over de in dit artikel bedoelde kosten verschuldigd is, wordt gefixeerd op de (samengesteld te berekenen) wettelijke rente vermeerderd met 2%.
29. SOFT STEEL blijft eigenaar van het verkochte product zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten van zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
30. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
31. Indien SOFT STEEL goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij zijn betalingsverplichting niet zal nakomen, is zij gerechtigd van opdrachtgever een genoegzame zekerheid te verlangen.
32. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van wederpartij wordt gelegd, wederpartij overlijdt en voorts, indien wederpartij een rechtspersoon is, deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Reclamaties
33. Alle reclamaties moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen/factuur schriftelijk bij SOFT STEEL zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken op erkenning van de reclame en/of vergoeding van het aangevoerde gebrek zijn vervallen.
34. Geringe afwijkingen in modellen, kleuren, maten of afwerking kunnen nimmer als grond voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst in aanmerking komen, evenmin kunnen deze aangemerkt worden als grond voor een reclame.
35. Reclamaties of retourzendingen ontslaan de wederpartij niet van zijn betalingsverplichting jegens SOFT STEEL, tenzij hij door SOFT STEEL hiervoor is gecrediteerd.

Garantie
36. SOFT STEEL garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door SOFT STEEL geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, zal SOFT STEEL kosteloos te hare keuze deze gebreken herstellen, doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen; voor zover niet anders is overeengekomen geldt deze garantieverplichting product voor een periode van 12 maanden na aflevering. Maatwerk producten zijn hiervan uitgesloten.
37. Indien SOFT STEEL ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar garantieverplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de wederpartij de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter enige aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade. Maatwerk producten zijn hiervan uitgesloten
38. Goederen of onderdelen die ingevolge het bepaalde in dit artikel worden vervangen, mag SOFT STEEL zonder vergoeding tot zich nemen en worden eigendom van SOFT STEEL. Maatwerk producten zijn hiervan uitgesloten
39. SOFT STEEL kan als voorwaarde voor de nakoming van de garantieverplichting verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt toegezonden.
40. Op SOFT STEEL rust in dit verband geen andere verplichting dan de genoemde vervangings- c.q. verwervingsplicht. Pas nadat vast is komen te staan dat vervanging van het goed of verwerving van een gebruiksrecht redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort, dan wel indien SOFT STEEL ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning die plicht niet of niet tijdig nakomt, kan wederpartij de betrokken overeenkomst voor het betreffende gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade. SOFT STEEL zal in het laatste geval het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen. Maatwerk producten zijn hiervan uitgesloten.
41. Niet onder de garantie vallen gebreken die ten tijde van de levering zichtbaar of redelijkerwijs opgemerkt hadden kunnen worden, geheel of gedeeltelijk zijn te wijten aan een onzorgvuldige behandeling van het product door wederpartij, ondeskundig herstel of onderhoud door derden, gebruik van een andere dan door SOFT STEEL geleverde materialen en onderdelen, normale gebruik of slijtage, kleine onvolkomenheden, normale verkleuringen, blootstellingen aan zware schokken of grote druk, schade ontstaan door of vanwege in deze Algemene Leveringsvoorwaarde opgenomen overmachtsclausule.
42. In geen geval zal SOFT STEEL aansprakelijk zijn voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet- en/of letselschade van (personeel van) wederpartij of diens klanten ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde goederen. Wederpartij staat ervoor in dat hij zich, zijn functionarissen en/of personeel ter zake verzekerd houdt.
43. Wederpartij is gehouden om SOFT STEEL te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van enig gebrek aan de goederen.
44. Het claimen van garantie ontslaat wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting jegens SOFT STEEL.
45. SOFT STEEL zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe wederpartij jegens derden zal worden gehouden, anders dan verkoper rechtstreekse gehoudenheid jegens wederpartij als voortvloeiende uit deze voorwaarden.
46. Indien SOFT STEEL op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is SOFT STEEL niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
47. Door SOFT STEEL worden geen verzekeringen afgesloten voor enige vorm van schade aan zaken van de wederpartij welke zich onder SOFT STEEL voordoen.
48. In die gevallen waarin SOFT STEEL aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken.

Retourzending
49. Retourzendingen van goederen worden enkel geaccepteerd na schriftelijke aanmelding door opdrachtgever en schriftelijke goedkeuring tot retournering van SOFT STEEL. Kosten van retourneringen zijn altijd voor opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
50. Indien retournering in opdracht van SOFT STEEL plaatsvindt, worden goederen door een door SOFT STEEL aangewezen transporteur geretourneerd.

Risico
51. Leveringen en verzendingen zijn voor risico van de wederpartij en worden alleen op verzoek voor rekening van wederpartij verzekerd.

Alleenverkoop
52. Alleenverkoop is niet van toepassing, tenzij SOFT STEEL en wederpartij dit schriftelijk vastleggen.

Intellectueel eigendom
53. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, inzake alle door SOFT STEEL verstrekte en samengestelde producten alsmede alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van het verrichten van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij SOFT STEEL en blijven aldaar berusten. Namaak en/of gebruik zonder schriftelijke toestemming is verboden.
54. Bij overtreding van het hiervoor omschreven verbod verbeurt de wederpartij ten behoeve van SOFT STEEL een dadelijk opvorderbare boete van € 2.000,00 per gebeurtenis, alsmede een dadelijk opvorderbare boete van € 1.000,00 voor elke dag , dat de wederpartij in overtreding is. Voornoemde boete laat onverlet het recht van SOFT STEEL om van de wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.

Opheffing
56. In geval van gehele of gedeeltelijke in- of buitengerechtelijke opheffing en/of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of indien deze enigerlei schuldenregeling treft, is de SOFT STEEL gerechtigd de van haar in het bedrijf aanwezige artikelen zonder meer als zijn eigendom terug te nemen, onder vergoeding van de koopprijs, indien deze reeds is betaald. Terugname van beschadigde goederen geschiedt tegen taxatie prijs.
57. Bij overdracht en/of wijziging van zijn bedrijf is wederpartij verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover SOFT STEEL voor het verzuim.

Overmacht
58. Indien SOFT STEEL door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is SOFT STEEL gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij daardoor niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijden. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van kosten, schade of interessen doen gelden.
59. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproep, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van SOFT STEEL afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door SOFT STEEL zijn ingeschakeld.
60. Indien de toestand van de niet-toerekenbare tekortkoming langer dan 10 weken voortduurt, is zowel SOFT STEEL als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. SOFT STEEL is nimmer aansprakelijk voor de schade die de wederpartij daardoor mocht lijden.
61. Indien SOFT STEEL bij het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming al gedeeltelijk aan het verplichte heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd her reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Vertegenwoordiging
62. Indien de wederpartij namens een of meerdere anderen optreedt, is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover SOFT STEEL aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever is.

Wijzigingsbeding
63. SOFT STEEL is gerechtigd om deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal SOFT STEEL de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

Conversie
64. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de
overige bepalingen onverlet.
65. SOFT STEEL en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de vernietigde bepaling.
66. Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Slotbepalingen
67. Deze algemene leveringsvoorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Ten aanzien van alle geschillen is de competente rechter in het arrondissement Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd.
68. Het op 11 april 1980 te Wenen tot stand gekomen VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

bottom of page